Hållbarhetsarbete på GDL

CSR - Corporate Social Responsibility

Så här ser GDL's värdegrunder ut vad gäller vårt sociala ansvar för en hållbar utveckling.

Ansvar och etik

Mänsklighet i affären. Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för GDL Transport AB och våra medarbetare. Vi vill skapa respekt och förtroende och upplevas som en stabil, professionell och bra samarbetspartner. Vi verkar alltid inom ramen för och med respekt för gällande lagstiftningar och med god affärsmässig ton. Vi vill också verka som en god samhällspartner oavsett inom vilket affärsområde vi verkar.

Kvalitet

Vi vet att vårt anseende byggs på det sätt som vi bedriver vår verksamhet, utför våra tjänster, hur vi möter dig som kund och hur vi arbetar med våra samarbetspartners. GDL's kvalitet bedöms i dessa dimensioner. Därför är vi måna om dialogen med dig för att stämma av upplevelser och förväntningar.

Miljö

Omsorgen om vår miljö är oerhört viktig. Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt,
och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer!

Arbetsmiljö

Vi strävar efter en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi värnar om en god "anda" och arbetar systematiskt med att undersöka och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. På så sätt vill vi uppnå en betryggande arbetsmiljö. Våra medarbetares trygghet och säkerhet är en viktig fråga för oss.

Vi ställer krav på att våra underentreprenörer ska ha reglerade arbetstider och betala löner och övertidsersättning i enlighet med nationella lagar och avtal.

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ges samma möjligheter till utveckling, både vad gäller det egna arbetsområdet eller vidareutveckling till nya områden. Alla anställda ska bli behandlade med respekt och vi främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion. Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för en utvecklande och inspirerande arbetsmiljö.

Vi ställer krav på genomförande

Vi för en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners, de producerande enheterna, och har rätt att besöka dem för att se till att dessa regler efterlevs.

 

Länk till PDF