Hur vi behandlar personuppgifter som arbetssökande hos GDL

 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i GDL AB när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom GDL AB och av personer som arbetar med rekrytering. GDL AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-chef asa.solgevik@gdl.se eller vårt dataskyddsombud niklas.schorling@gdl.se. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är GDL ABs berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen; ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att begära registerutdrag, registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i GDLs rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till GDLs funktionsbrevlåda för dataskyddsfrågor gdpr@gdl.se alternativt till dataskyddsombudet niklas.schorling@gdl.se märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.