Hållbarhet

Vi arbetar och utvecklas inom många områden för att bli ett mer hållbart GDL.


Vårt kvalitetsarbete

Kunden är alltid i fokus på GDL. Vårt kvalitetsarbete är ledarskap, engagemang, säkerhet, ständiga förbättringar samt att stärka kund- och leverantörsrelationen.

Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för oss och finns med oss i allt vi gör. Ett kvalitetsmått för oss är service och samarbete som bygger på förtroende och att vi är den partner som kunden kan känna sig trygg med och lita på.

Vi är idag certifierade enligt ISO: 9001:2015 som är en internationell standard för systematiskt kvalitetsarbete där syftet är att ha ett fungerande kvalitetsarbete ut i hela verksamheten, men främst mot kunden.

Vår devis vi följer i allt vi gör är ”Trygg hela vägen”.

Social hållbarhet

För oss på GDL handlar social hållbarhet om ett ansvarsfullt uppträdande på marknaden, att säkerställa goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas samt att utgöra en positiv kraft i lokalsamhället. Vi följer noggrant arbetsmiljölagens föreskrifter för att säkerställa en systematisk, fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Vårt arbete styrs av GDL:s affärsetiska kod, som inkluderar säker arbetsmiljö, motivation, arbetsglädje, jämställdhet och mångfald, bland annat. Vi har även etablerat vår egen arbetsmiljöpolicy och har tydliga rutiner för att hantera anmälningar och utreda diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

GDL är dedikerade till att skapa en givande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. Vårt arbetsklimat ska präglas av en positiv människosyn och ömsesidig respekt. Vi förkastar alla former av diskriminering, trakasserier eller annan negativ särbehandling.

Med en mer diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan även människor med olika bakgrund, etnicitet och från olika branscher. För att säkerställa att vi uppnår våra ambitioner gällande lika rättigheter och möjligheter följer vi upp en rad faktorer. Vi undersöker regelbundet den sociala och organisatoriska arbetsmiljön genom medarbetarsamtal, feedbackverktyg, löneanalys mellan kvinnor och män, samt vecko- och månadsmöten.


Vårt miljöarbete

På GDL tänker vi på miljön i varje uppdrag. Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöbelastning och investerar i nya system som hjälper oss att effektivisera den dagliga operativa planeringen. Med väl utvalda samarbetspartners och tillsammans med våra kunder bygger vi upp hållbara och smarta transportlösningar för hela transportkedjan.

Vi välkomnar nya idéer och vill vara en del av den fossilfria framtiden. Vi uppmuntrar och tar till oss miljövänlig teknik, där detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt. För medarbetare, verksamheten, samarbetspartners och samhället värnar vi också om hållbara villkor och utveckling för alla.

GDL:s vision är att vi ska vara det självklara valet för hållbara, kundunika logistik- och transportlösningar. Kunden får genom oss en komplett leverantör med högt kvalitet- och miljöfokus som förstår framtidens önskemål och förväntningar.

Vi är idag certifierade enligt ISO 14001:2015. En internationell standard för systematiskt miljöarbete där syftet är att minska vårt avtryck på miljön.

Våra samarbeten

Transportutmaningen

Sverige satte världens tuffaste klimatmål för transportsektorn år 2020; att minska klimatpåverkan med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. GDL följer vägen mot en mer hållbar framtid och kommer att vara en del i denna positiva utveckling för att ta fram fler fossilfria transportlösningar i Sverige. GDL har som mål att vara helt fossilfria senast 2030.

Fair Transport - en del av vårt miljöarbete

Fair Transport är Sveriges Åkeriföretags särskilda upprop för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden är del av uppropet. Det har naturligtvis även GDL skrivit på och är en självklar del i vårt miljöarbete. Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade.